اپلیکیشن مدیریت و ارایه صورتحساب های مالی اعضای موسسه آتیه امید

اپلیکیشن مدیریت و ارایه صورتحساب های مالی اعضای موسسه آتیه امید

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید  یکی از موسسات تابعه بانک مسکن می باشد  که به منظور سامان بخشی و تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان بانک مسکن در سال ۱۳91 به ثبت رسید. تمامی حقوق، منافع و دارایی­های مؤسسه متعلق به کارکنان بانک مسکن بوده و مؤسسه به عنوان متولی اصلی صندوق پس‌انداز رفاه، تأمین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی می‌باشد.

این موسسه در دوره های زمانی مختلف، آخرین صورتحساب مالی خود را به اعضاء اعلام می کند. اپلیکیشن آتیه امید به منظور مدیریت و ارایه آخرین صورتحساب مالی این شرکت به اعضاء خود طبق دور های زمانی تعیین شده، برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن موبایل شده است.